عملیات نظامی چشمه صلح در شمال سوریه آغاز شد

نیروهای نظامی تورکیه عملیات نظامی چشمه صلح در شمال سوریه را آغازکردند.