مداخله آمریکا در افغانستان "شکست" توصیف شد

مداخله آمریکا در افغانستان "شکست" توصیف شد