معرفی ترکیه با کلام شعر

 

معرفی ترکیه با کلام شعر

فلم کوتاهی از داشته های نه تنها توریستیک بلکه داشته های کلتوری و هنری تورکیه با بیان شعری "شعر تورکیه" با همکاری وزارت کلتور و توریزم اینکشور