خبر امیدوارکننده، 49 ساعت پس از زلزله در ختای

مسعوده آقارمعلم، 49 ساعت بعد ازوقوع زلزله اززیرآواریک آپارتمان درولایت ختای تورکیه بیرون آورده شد.