جامعه جهانی با یک معضله دیگری از جانب اسراییل مواجه شده است

جامعه جهانی با یک معضله دیگری از جانب اسراییل مواجه شده است