حضورآخرین نخست وزیر تورکیه در انتخابات 24 جون

حضورآخرین نخست وزیر تورکیه در انتخابات 24 جون