فصل گردباد و طوفان در اقیانوس اطلس آغاز شد

گردباد ایرما که جزایر کارائیب را مورد هدف قرار داده به سوی ایالات متحده آمریکا در حرکت است

در جنوب کشور وضعیت فوق العاده اعلام شد.

در برابر این تهدید، منطقه تخلیه شد

 گردباد ایرما با سرعت 300 کیلومتردرساعت به سوی ایالات متحده آمریکا حرکت میکند

این گردباد که در جزایر کارائیب خسارات سنگینی به بار آورد، از هم اکنون  در تاریخ به ثبت رسید.

در فلوریدا و کارولینای شمالی و جنوبی، وضعیت فوق العاده اعلام شد

 پروازها در منطقه لغو شد

تخلیه مناطق جنوبی فلوریدا اجباری اعلام شد

 از توریست ها خواسته شد تا منطقه را ترک کنند