دیپلومات درجه اول تورکیه از منطقه سینجان چین دیدن بعمل اورد

دیپلومات درجه اول تورکیه از منطقه سینجان چین دیدن بعمل اورد