دومین پروازبیراقدار قیزیل المه اولین طیاره ای جنگی بدون سرنشین تورکیه

بیراقدار قیزیل المه، اولین طیاره ای جنگی بدون سرنشین تورکیه، در دومین پرواز خود، آزمایش شناسایی سیستم را با موفقیت به پایان رساند.