دومین فضانورد تورکیه برای این ماموریت تاریخی آماده است

دومین فضانورد تورکیه برای این ماموریت تاریخی آماده است