دریافت سلاحهای ساخت سویدن در پناهگاه تروریستها ازجانب نیروهای تورکیه

دریافت سلاحهای ساخت سویدن در پناهگاه تروریستها ازجانب نیروهای تورکیه

نیروهای تورکیه سلاح های ضد تانک ساخت سویدن را در پناهگاه پ ک ک در شمال عراق پیدا کردند