در صورتیکه تورکیه سیستم تجهیزات دفاع راکتی هوایی را فعال بسازد چه خواهد شد

در صورتیکه تورکیه سیستم تجهیزات دفاع راکتی هوایی را فعال بسازد چه خواهد شد