در عراق به یک سالون عروسی حمله صورت گرفت

در عراق به یک سالون عروسی حمله صورت گرفت