در لوگوی تیم دراهیدا یونایتید آیرلند بیرق دولت عثمانی موجود است

در لوگوی تیم دراهیدا یونایتید آیرلند بیرق دولت عثمانی موجود است