در 120 نمایندگی خارجی ترکیه، رای داده میشود

واجدان شرایط، در 120 نماینگی ترکیه واقع در 57 کشور جهان، آغاز به رای دهی نمودند. همینطور در گذرگاههای مرزی نیز امور رای دهی آغاز شده است.