چهان فوتبال ماتمزده است

جهان فونبال، در مقایسه با اکثر استعدادهای سپورتی بهترین ستاره خویش را از دست داد