بزرگترین طیاره دنیا از هنگرش خارج شد

 

بزرگترین طیاره دنیا از هنگرش خارج شد