بیانات رئیس ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه درنشست جهانی تی آر تی وورلد

بیانات رئیس ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه درنشست جهانی تی آر تی وورلد