بیانات مهم اردوغان در جریان نشست مطبوعاتی اجلاس سه جانبه سوچی

بیانات مهم اردوغان در جریان نشست مطبوعاتی اجلاس سه جانبه سوچی