بینعلی ییلدیریم همرا با نواده هایش

بینعلی ییلدیریم همرا با نواده هایش

نخست وزیر ورئیس عمومی حزب عدالت وتوسعه ترکیه تصویری را که همرا با نواده هایش دیده میشود از حساب تویتر خویش به نشر رسانید.