برخورد خشونت بار پولیس المان برعلیه تظاهر کننده گان

پولیس آلمان تظاهر کننده گان را مورد لت وکوب قرار داد