برخورد غیرانسانی با یک روزنامه نگار در پاریس

برخورد غیرانسانی با یک روزنامه نگار در پاریس