به تعقیب وقوع حمله تروریستی در مانچستر بیرقهابه شکل نیمه افراشه در اورده شد

به تعقیب وقوع حمله تروریستی در مانچستر بیرقهابه شکل نیمه افراشه در اورده شد.

بیرقهای اتحادیه اورپا وکه در بروکسل قرار داده شده اند، بعد از وقوع حادثه مانچستر به شکل نیمه افراشته در آورده شدند. اتجادیه اورپا با تقبیح تروریزم اظهار داشت که برای مبارزه برعلیه تروریزم در پهلوی انگلستان قرار دارند.