" با وجود هشدارهای بی اساس مسئولین این کشور توریستهای آلمانی به ترکیه سفر میکنند"

" با وجود هشدارهای بی اساس مسئولین این کشور توریستهای آلمانی به ترکیه سفر میکنند"