14 تروریست در شرناق، بینگول، دیاربکر و شمال عراق از پای درآورده شد

در عملیات علیه سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک در داخل کشور و شمال عراق، 14 تروریست از پای دراورده شد