نوع شاهین ریش داربرای اولین باردر ترکیه دیده شد

شاهین ها که جای بود وباش اصلی شان عموما در افریقای جنوبی و هندوستان میباشد، برای اولین بار نوع  شاهین ریش دار در ترکیه به مشاهده رسیده است.