هیجان پرواز با پراشوت مادرکلان

 

تصاویر مربوط به هیجان مادرکلان 86 ساله ایکه سال پار در اولوسوالی فتحیه ولایت موغلای ترکیه همراه با نواسه اش پرواز کرده بود، درسوسیال میدیا ریکارد بست و مورد توجه زیاد قرار گرفت.