با آنکه دوکتوران گفته بودند که به مشکل حرکت کرده خواهد توانست، ولی او حوضها کارهای فوق العاده انجام داد

 

با آنکه دوکتوران گفته بودند که به مشکل حرکت کرده خواهد توانست، ولی او  حوضها کارهای فوق العاده انجام داد.

برای اینکه بتواند توانمندی حرکت کردن کسب نماید در سه سالگی به حوض انداخته شد. بدینترتیب قهرمان مخفی در درون او آهسته آهسته نمایان گردیدن گرفت....