اولین پرواز طیاره یی بدون سرنشین آقینجی در ماه اکتوبر انجام خواهد گرفت

طیاره یی  بدون سرنشین تعرضی آقینجی که ساخت تورکیه میباشد، اولین پرواز خود را در ماه اکتوبر انجام خواهد داد