ناسا در بهای خود را برروی بازدید کننده گان گشود

ناسا در بهای خود را برروی بازدید کننده گان گشود.

اداره هوایی و فضایی ملی امریکاNASA، درب واحد کاربالای روبوتهای فضایی خویش را بروی بازدید کننده گان خویش گشود.