وزیر امور خارجه تورکیه فردا به اسپانیا میرود

این مطلب را وزارت امور خارجه تورکیه اظهار داشت

2145268
وزیر امور خارجه تورکیه فردا به اسپانیا میرود

خاقان فیدان وزیر امور خارجه تورکیه, به اساس دعوت اسپانیا نسبت تصمیم به رسمیت شناختن فلسطین, فردا به اسپانیا میرود. 

در این مورد پیامی از سوی وزارت امور خارجه تورکیه منتشر گردید. 

در این پیام چنین آمده است: وزیر مان, به اساس دعوت اسپانیا نسبت تصمیم به رسمیت شناختن فلسطین, همراه به اعضای گروه تماس غزه سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب, فردا 29 می وارد مادرید پایتخت اسپانیا خواهد شد.  در این چهارچوب روی تامین آتش بس در غزه و در راستای راه حل دو دولتی در مورد تلاش به رسمیت شناخته شدن فلسطین از سوی کشور های زیاد دیگر بحث صورت خواهد گرفت. اخبار مربوطه