افزایش چشمگیر فروش توگ در تورکیه

از هر 2 عراده موتر برقی فروخته شده در ماه جنوری در تورکیه، یکی توگ بوده است

2100143
افزایش چشمگیر فروش توگ در تورکیه

براساس داده های انجمن توزیع کنندگان وتحرک موتر (ODMD درتورکیه، رشد توگ در میان برندهای موترهای الکتریکی در ماه جنوری ادامه یافته است.

توگ درماه گذشته با 1625 درمقام اول بازار قرار گرفته و از هر دو عراده موتر فروخته شده در بازار موترهای برقی، یکی توگ بود.

بر این اساس فروش موتر و موترهای تجاری سبک در ماه گذشته با 56.6 فیصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال 2023 به 79 هزار و 701 رسید.

دراین مدت فروش موتر با 71.7 فیصد افزایش به 64 هزارو41 عراده و فروش موترهای تجاری سبک با15.1 فیصد افزایش به 15 هزارو660 عراده رسید. این ارقام به عنوان بالاترین آمار جنوری در تمام دوره‌ها ثبت شد.

دربازارموترتورکیه ماه گذشته موترهای بنزینی با فروش 41 هزارو212 مقام اول وموترهای هیبریدی با 10 هزار و 260 فروش در مقام دوم قرار گرفتند.

فروش موترهای دیزلی 8 هزار و 55 و عراده موتر گازمایع 541 عراده ثبت شد. فروش موترهای تمام برقی 3 هزار و 542 عراده بوده است.

در این مدت فروش موترهای هیبریدی 136.7 فیصد و فروش موترهای تمام برقی 401 فیصد افزایش داشته است.

سهم موترهای بنزینی از فروش که در جنوری سال گذشته 68.6 فیصد بود در مدت مشابه سال جاری به 64.4 فیصد کاهش یافت. در مدت مذکور سهم موترهای دیزلی از 13.5 فیصد به 12.6 فیصد و سهم موترهای گازمایع از 3.5 فیصد به 0.8 فیصد کاهش یافته است.

در مدت مذکور سهم فروش موترهای تمام برقی از 1.9 فیصد به 5.5 فیصد افزایش یافته است. برای هیبریدی ها از 11.6 فیصد به 16 فیصد افزایش یافته است.

بر اساس داده های ODMD، تعداد برندهایی که حداقل یک مدل برقی را در تورکیه می فروشند از یک در سال 2012 به 27 در اکتوبر 2023 افزایش یافته است.اخبار مربوطه