حجم صادرات محصولات با تکنالوژی متوسط-بالا و عالی تورکیه به حدود 100 میلیارد دالر رسید

حجم صادرات محصولات با تکنالوژی متوسط-بالا و عالی تورکیه در سال 2023 به 97.2 میلیارد دالر رسید

2097921
حجم صادرات محصولات با تکنالوژی متوسط-بالا و عالی تورکیه به حدود 100 میلیارد دالر رسید

صنایع تولید تورکیه طی سال 2023 به مبلغ 97.2 میلیارد دالر محصولات دارای تکنالوژی متوسط-بالا و عالی صادر کرد.

طبق داده‌های سازمان آمار تورکیه (TÜİK)، در سال 2023 سهم محصولات دارای تکنالوژی متوسط-بالا وعالی در مجموع صادرات صنایع تولید کشور که با 255.8 میلیارد دالر ریکارد شکست، برجسته بود.

صنایع تولید تورکیه در سال 2019 به ارزش 5 میلیارد و 999 میلیون دالر صادرات محصولات با تکنالوژی بالا انجام داد. این مبلغ در سال 2020 به 5 میلیارد و 478 میلیون دالر، در سال 2021 به 6 میلیارد و 450 میلیون دالر و در سال 2022 به 7 میلیارد و 419 میلیون دالر رسید. تورکیه در سال 2023 نیز به مبلغ 9 میلیارد و 130 میلیون دالر صادرات محصولات با تکنالوژی عالی انجام داد.

تولیدکنندگان محصولات با تکنالوژی متوسط-بالا نیز در سال 2019 به ارزش 62 میلیارد و 289 میلیون دالر، در سال 2020 به مبلغ 57 میلیارد و 360 میلیون دالر، در سال 2021 به ارزش 71 میلیارد و 9 میلیون دالر و در سال 2022 به مبلغ 81 میلیارد و 251 میلیون دالر صادرات انجام دادند. حجم صادرات این محصولات در سال 2023 نیز 88 میلیارد و 91 میلیون دالر رقم خورد.اخبار مربوطه