وقوع زلزله 4.9 ریشتری در قهرمان‌ماراش

این زلزله ساعت 17:49 به وقت محلی در عمق 5.34 کیلومتری زمین رخ داد.

1959777
وقوع زلزله 4.9 ریشتری در قهرمان‌ماراش

زلزله‌ای به بزرگی 4.9 ریشتر، ااولوسوالی  چاغلایان‌جیریت ولایت قهرمان‌ماراش را تکان داد.

مرکز مدیریت حوادث غیرمترقبه تورکیه (آفاد) از وقوع زلزله‌ای به بزرگی 4.9 در مقیاس ریشتر در ااولوسوالی  چاغلایان‌جریت ولایت قهرمان‌ماراش خبر داد.

این زلزله ساعت 17:49 به وقت محلی در عمق 5.34 کیلومتری زمین رخ داد.اخبار مربوطه