کشتی حفاری عبدالحمیدخان به فعالیت حفاری در مدیترانه را آغاز کرد

عبدالحمیدخان چهارمین کشتی حفاری تورکیه پس از فاتح، قانونی و یاووز است

1915330
کشتی حفاری عبدالحمیدخان به فعالیت حفاری در مدیترانه را آغاز کرد

عبدالحمیدخان چهارمین کشتی حفاری تورکیه پس از فاتح، قانونی و یاووز است

کشتی حفاری عبدالحمیدخان حفاری در چاه تاش‌اوجو-1 در بحیره ای  مدیترانه را آغاز کرد.

درپست توییتری شرکت نفت تورکیه، گفته شد: "کشتی حفاری عبدالحمیدخان حفاری درچاه تاش‌اوجو1-دربحیره ای مدیترانه را آغازکرده است. ما باهدف انرژی مستقل وتورکیه قوی به کارخود ادامه میدهیم."

عبدالحمیدخان چهارمین کشتی حفاری تورکیه پس از فاتح، قانونی و یاووز است.

این کشتی که دارای تکنالوژی نسل هفتم است، دارای طول 238 متروعرض 42 متراست. این کشتی که دارای سیستم موقعیت یابی فعال با دوبرج و200 خدمه است، دارای توانایی حفاری تا 12200 متر متمایز است.اخبار مربوطه