سه تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

این مطلب را وزارت دفاع ملی تورکیه اظهار داشت

2141936
سه تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

در شمال عراق, سه تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند. 

در بیانیه ای که در ارتباط این موضوع از سوی وزارت دفاع ملی تورکیه به اشتراک گذاشته شد چنین آمده است: لانه های تروریست ها را ویران میکنیم.  نیروهای مسلح قهرمان تورکیه در مناطق عملیات پنجه- قفل و خاکورک 3 تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک را تثبیت کرده از پا در آورد.اخبار مربوطه