موافقت اسرائیل با افزایش میزان کمک‌های بشردوستانه به غزه

براین اساس، به ورودکمک‌های بشردوستانه ازطریق بندرآشدودوگذرگاه بیت حانون موقتا اجازه داده خواهد شد

2125326
موافقت اسرائیل با افزایش میزان کمک‌های بشردوستانه به غزه

براین اساس، به ورودکمک‌های بشردوستانه ازطریق بندرآشدودوگذرگاه بیت حانون موقتا اجازه داده خواهد شد

شبکه تلویزیونی دولتی اسرائیل ازاتخاذ تدابیرلازم برای افزایش میزان کمک‌های بشردوستانه به نوار محاصره شده غزه که از 7 اکتوبر سال گذشته تاکنون تحت حملات شدید اردوی این کشور قرار دارد، خبر داد.

براین اساس، به ورودکمکهای بشردوستانه ازطریق بندرآشدودوگذرگاه بیت حانون موقتااجازه داده خواهدشد.

همچنین زمینه افزایش ورودکمکهای بشردوستانه ازگذرگاه کرم اب سالم-شالوم به منطقه فراهم خواهدشد.اخبار مربوطه