فراخوان پترو رئیس جمهورکولمبیا به سازمان ملل متحد درراستای حل مساله ای اوکراین و فلسطین

گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کولمبیا به جهان پیشنهاد داد تا دو نشست صلح برای حل مشکلات جاری در اوکراین و فلسطین برگزار کنند

2039005
فراخوان پترو  رئیس جمهورکولمبیا  به سازمان ملل متحد  درراستای حل مساله ای  اوکراین و فلسطین

گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کولمبیا به جهان پیشنهاد داد تا دو نشست صلح برای حل مشکلات جاری در اوکراین و فلسطین برگزار کنند.

پتروبا شرکت دراجلاس"اهداف توسعه پایدار"که درشورای قیمومیت سازمان ملل متحدبرگزارشد، اظهارداشت: ازآخرین سخنرانی اش تاکنون درسازمان ملل، درسطح جهان جنگ وفقرافزایش یافته است.

پترو با بیان اینکه برای حل مناقشات اوکراین وفلسطین باید نشست های صلح برگزارشود، گفت: "سازمان ملل وبشریت باید مسیر پایان دادن به جنگ ها را تسریع کنند. من به ویژه برگزاری دوکنفرانس صلح را توصیه می کنم. یکی درباره جنگ در اوکراین و ... دیگری در مورد درگیری در فلسطین است، زیرا هر دو "مشابه هستند. پایان دادن به درگیری ها در جهت تجدید نظر وقت کافی وجود دارد."

پترو با تاکید بر اینکه مشکلات بشریت عمیق تر میشود، چنین ارزیابی کرد: اگر نشست یک سال قبل و این نشست را ارزیابی کنیم، بدون شک مشکلات بشریت بدترشده است، جنگ ادامه دارد، فقروگرسنگی در حال افزایش است، بحران آب و هوا به شدیدترین حد نسبت به سال های گذشته خود رسیده است. دستیابی به اهداف توسعه پایدار در هر مرحله از راه ممکن است."

پترو تصریح کرد که جهان در مبارزه با مهاجرت روند ناموفقی را پشت سرمی گذارد و مهاجرت گسترده ای از کشورهای جنوبی به شمال وجود دارد.

با انتشارخبری که، پترودرطول روز با آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد دیدار خواهد کرداعلام شده است که: « پترو در 19 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد.»اخبار مربوطه