برگزاری پنل آنلاین «دینامیک‌های جنگ در افغانستان و نقش تورکیه»

برای توقف خونریزی‌ها درافغانستان، کشورهای مسلمان باید یک نیروی حافظ صلح در سازمان همکاری اسلامی ایجاد کنند

1668108
برگزاری پنل آنلاین «دینامیک‌های جنگ در افغانستان و نقش تورکیه»

برای توقف خونریزیهادرافغانستان، کشورهای مسلمان بایدیک نیروی حافظصلح درسازمان همکاری اسلامی ایجادکنند.

مدیربخش زبانهای خارجی خبرگزاری آناتولی گفت که برای توقف خونریزی‌ها درافغانستان، کشورهای مسلمان باید یک نیروی حافظ صلح در سازمان همکاری اسلامی ایجاد کنندو میشود که تورکیه نقش اصلی را در این زمنیه داشته باشد.

محمد اوزتورک، مدیر بخش زبانهای خارجی خبرگزاری آناتولی در پنلی آنلاین با عنوان "دینامیک‌های جنگ درافغانستان ونقش تورکیه" اظهارداشت: «برای توقف خونریزی‌ها درافغانستان، لازم است تا کشورهای مسلمان یک نیروی حافظ صلح درسازمان همکاری اسلامی (OIC) ایجاد کنند. تورکیه که منطقه را به خوبی میشناسد میتواند نقش اصلی را در این زمنیه داشته باشد».

اوزتورک، دراین پنل که ازسوی مرکز مطالعات استراتژیک جنوب آسیا برگزارشد، گفت: «افغانستان به عنوان قبرستان ابرقدرت‌ها شناخته شده است»بنا به گواهی تاریخ درقرن گذشته نیز به گورستانی برای روسیه و ایالات متحده تبدیل شده است».

اوبا بیان اینکه روسیه بیشترین ضرر را در طول جنگ ده ساله درافغانستان متحمل شده است، تصریح کرد: «تخمین میزنم که ضررمادی ایالات متحده درافغانستان(درطول 20سال جنگ)بیشترازروسیه است».

اوهمچنین با بیان اینکه: «روسیه که در طول جنگ 10 ساله به شدت ضربه خورد، امپراتوری خود را از دست داد. اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید. آمریکا همان اشتباه روسیه را تکرار کرد»، درادامه چنین تصریح کرد: «روسای جمهور آمریكا به وعده‌های خودمبنی برخروج ازافغانستان عمل نكردند و اظهارات محدود به كاهش یا افزایش نیروبود».

اوبا تاکیدبراينكه روابط تاريخی تورکیه با کشورهای منطقه بسيارقوی وکهن است اظهارداشت: «اردوی مدرن افغانستان توسط امپراتوری عثمانی تاسيس شد. تورکیه درزمان مداخله ناتودرافغانستان درسال 2002 نيروهای نظامی نفرستادکه ایشان در این مدت صرفا درروند بازسازی كشورشركت كردند».

مدیر بخش زبان های خارجی خبرگزاری آناتولی گفت: «در این روند هیچ حمله‌ای ازسوی طالبان علیه سربازان تورکیه رخ نداده است. اماممکن است منبعداین وضعیت تغییرکند. عدم حضورطالبان در مذاکرات صلح درتورکیه، آسیب بزرگی به افغانستان واردمیکند. عده ای ازگروه‌ها و دولت‌ها نمی‌خواستند که طالبان به استانبول بیایند. آنها اکنون نمیخواهند انقره امنیت میدان هوایی کابل را تامین کند».

او در ادامه سخنانش گفت: «تورکیه باید با موافقت طالبان وارد افغانستان شود. طالبان نمیخواهد با تورکیه مقابل شوند. زیرا آنها در صورت رویارویی چیزی برای ازدست دادن دارند. در طرح صلح پیشنهادی بنده، قدرت‌های خارجی با تضمین طرفین درگیرخارج میشوند. سپس سازمان همکاری اسلامی وارد عمل میشود. کشورهای مسلمان باید یک نیروی صلح درچارچوب این سازمان تشکیل دهند. ولی مسائلی همچون تامین امور مالی روند نیزمطرح است. قبل ازعقب نشینی نیروهای مذکور باید آتش‌بس اعلام شود و سپس نیروها خارج شوند».

اوزتورک گفت: «اگر یک نیروی صلح در افغانستان ایجاد نشود، درگیری‌ها گسترش خواهد یافت. طالبان برای دستیابی به راه حل نظامی فشارخواهند آورد. این امرباعث میشود که افغانستان به دوره قبلی تحت سلطه نیروهای شبه‌نظامی و مسلح قومی بازگردد».

خبرگزاری آناتولیاخبار مربوطه