حمایت قطر از فراخوان سیاست خارجی عربستان

وزیرامورخارجه قطر ازفراخوان ولیعهدعربستان سعودی برای تقویت سیاست خارجی مبتنی برگفتگوهای  بین المللی از جمله با ایران حمایت کرد

1630626
حمایت قطر از فراخوان سیاست خارجی عربستان

وزیرامورخارجه قطر ازفراخوان ولیعهدعربستان سعودی برای تقویت سیاست خارجی مبتنی برگفتگوهای  بین المللی از جمله با ایران حمایت کرد.

محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، وزیر امور خارجه قطر از فراخوان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای تقویت سیاست خارجی مبتنی بر گفتگوهای بین المللی از جمله با ایران اعلام حمایت کرد.

اوطی تویتری اظهارداشت: پابندی به منشورملل متحد، احترام به حاکمیت کشورهاوعدم مداخله درامور داخلی آنهاازاساسات اصلی کشورهای متمدن بوده ومتضمن برقراری صلح وامنیت منطقه‌ای وجهانی است.

اوتاکید کرد که دوحه ازفراخوان سیاست خارجی مبتنی براصول ومبانی گفتگووحسن همجواری درمنطقه، از جمله با ایران حمایت می‌کنیم.

گفتنی است محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در مصاحبه با یک کانال تلویزیونی رسمی این کشور اظهارداشت، ایران همسایه عربستان بوده و ما خواهان برقراری روابط خوب وممتازبا این کشورهستیم.

 محمد بن سلمان با اشاره براینکه، ما خواستاررفاه ایران وایجاد منافع متقابل هستیم، گفت، مگراقدامات ایران چون برنامه هسته‌ای، حمایت از شبه‌نظامیان در برخی از کشورهای منطقه و برنامه راکتها‌های بالستیک، مشکل اصلی را تشکیل می‌دهند.اخبار مربوطه