فرانسه اعلام داشته که تحریم‌های را علیه افراد ذی دخل با قتل قاشقچی اعمال خواهیم کرد

وزیر امور خارجه فرانسه درارتباط با دوسیه قتل جمال قاشقچی، روزنامه‌ نگار عربستان سعودی گفت: " براساس اطلاعات دست داشته درمورد قتل قاشقچی به سرعت تحریم‌های را اعمال خواهیم کرد

1091418
فرانسه اعلام داشته که تحریم‌های را علیه افراد ذی دخل با قتل قاشقچی اعمال خواهیم کرد

وزیر امور خارجه فرانسه درارتباط با دوسیه قتل جمال قاشقچی، روزنامه‌ نگار عربستان سعودی گفت: " براساس اطلاعات دست داشته درمورد قتل قاشقچی به سرعت تحریم‌های را اعمال خواهیم کرد"

ژان ایو لودریان، وزیر امورخارجه فرانسه دررادیو یوروپ 1 این کشوردرارتباط با دوسیه قتل جمال قاشقچی، روزنامه ‌نگاراهل عربستان سعودی گفت: " با توجه به اطلاعاتی که در مورد قتل جمال قاشقچی در اختیار داریم به سرعت تحریم‌های را اعمال خواهیم کرد".

لودریان با بیان اینکه خواستار روشن شدن تمامی ابعاد قتل قاشقچی هستند، اظهار داشت که برای این امر باید مسئولین این قتل مشخص شوند.

وی همچنین با بیان اینکه در این باره با آلمان همکاری میکنند، تصریح کرد: "با توجه به اطلاعاتی که در مورد قتل جمال قاشقچی در اختیار داریم به سرعت تحریم‌های را اعمال خواهیم کرد".اخبار مربوطه