حمله با طیاره بدون سرنشین در پاکستان جان چهار تن را گرفت

در بین کشته شده گان کودکان نیز موجود اند

2139749
حمله با طیاره بدون سرنشین در پاکستان جان چهار تن را گرفت

در نتیجه اصابت راکت از یک طیاره بدون سرنشین به یک خانه به شمول کودکان چهار تن جان باختند. 

هدایت الله مسئول پلیس, در مورد این حادثه که در وزیرستان جنوبی بوقوع پیوسته است معلومات ارائه کرد. 

هدایت الله گفت, از سوی افراد ناشناس با استفاده از طیاره بدون سرنشین موشک پرتاپ شده و به اساس معلومات اولیه در نتیجه این حادثه به شمول کودکان 4 تن از افراد ملکی جان باخته اند. 

وی میگوید تحقیقات در مورد این حادثه آغاز گردیده است. 

ساکنین منطقه نیز با حمل اجساد قربانیان به نزدیکی یک کمپ عسکری در برابر این حمله واکنش نشان دادند. 

تا به حال مسئولین حکومتی در مورد اینکه حمله مذکور از سوی چه کسانی صورت گرفته هیچ نوع معلومات ارائه نکرده اند.اخبار مربوطه