داعش مسئولیت حمله انتحاری در ولایت قندهار افغانستان را بر عهده گرفت

گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله انتحاری روزگذشته درولایت قندهارافغانستان را برعهده گرفت

2119029
داعش مسئولیت حمله انتحاری در ولایت قندهار افغانستان را بر عهده گرفت

گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله انتحاری روزگذشته درولایت قندهارافغانستان را برعهده گرفت.

گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله انتحاری روزگذشته درولایت قندهارافغانستان که درآن 26 نفر کشته شدند، را بر عهده گرفت.

درمورد حمله انتحاری صبح دیروزدرقندهارپستی درشبکه اجتماعی گروه تروریستی داعش منتشر شد.

دراین پست اعلام شده است که آنهامسئولیت این حمله انتحاری رابرعهده گرفته واعضای طالبان را هدف قرارداده اند.اخبار مربوطه