ده تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

این مطلب را وزارت دفاع ملی تورکیه اظهار داشت

2143926
ده تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

پنج تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک/وای پی جی در شمال سوریه در منطقه سپر فرات و 5 تروریست دیگر این سازمان در شمال عراق در منطقه غارا و عملیات پنجه قفل از پا در آورده شدند. 

در بیانیه وزارت دفاع ملی تورکیه چنین آمده است: نیرو های مسلح قهرمان تورکیه پنج تروریست سازمان تروریستی پ.ک.ک/وای پی جی را در شمال سوریه در منطقه سپر فرات و 5 تروریست دیگر این سازمان را در شمال عراق در منطقه غارا و عملیات پنجه قفل از پا در آوردند. اخبار مربوطه