چهار روستای که تحت اشغال ارمنستان بود به آذربایجان داده شد

پس از امضای یک پروتکل روند بازگرداندن روستاها آغاز گردید

2143784
چهار روستای که تحت اشغال ارمنستان بود به آذربایجان داده شد

چهار روستای اشغال شده از سوی ارمنستان در شهر قازاخ به آذربایجان داده شد.

با در نظرداشت جلسات کمیسیون تعیین سرحد دولتی بین آذربایجان و ارمنستان، روند بازگشت چهار روستا تکمیل گردید.

در اطلاعیه نخست وزیری آذربایجان چنین آمده است: در نتیجه مطالعات تعیین سرحد، یک خط مرزی به طول 12 کیلومتر و 7 متر تعیین و از بازگشت چهار روستای اشغال شده از سوی ارمنستان به آذربایجان اطمینان حاصل گردید. 

بعد از هشتمین جلسه کمیسیون تعیین سرحدات کشور، پروتکل در 19 اپریل به امضا رسیده و روند بازگرداندن روستاها آغاز شد.اخبار مربوطه