شش تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

این مطلب را وزارت دفاع ملی تورکیه اظهار داشت

2142335
شش تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

شش تروریست عضوی سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ.ک.ک در شمال عراق در منطقه عملیات پنجه- قفل از پا در آورده شدند. 

در بیانیه که از سوی وزارت دفاع ملی تورکیه به اشتراک گذاشته شد چنین آمده است: نیرو های مسلح قهرمان تورکیه, در شمال عراق در منطقه عملیات پنجه – قفل 6 تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک را تثبیت کرده و از پا در آوردند.  عملیات مان با قاطعیت بدون وقفه ادامه خواهد داشت. اخبار مربوطه