هفت تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

این مطلب را وزارت دفاع ملی تورکیه اظهار داشت

2140989
هفت تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

در شمال سوریه و عراق هفت تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند.

وزارت دفاع ملی تورکیه در این مورد از طریق شبکه اجتماعی پیامی منتشر کرد. 

در پیام چنین آمده است: برای تروریست ها جای امنیتی موجود نیست.  نیرو های مسلح قهرمان تورکیه در منطقه سپر فرات در شمال سوریه 4 و در شمال عراق در منطقه عملیات پنجه قفل 3 تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک/کا جی کا را تثبیت کرده از پا در آوردند. اخبار مربوطه