اتحادیه اروپا از برگزاری نشست دوحه پیرامون افغانستان استقبال کرد

نماینده ویژه اتحادیه اروپابرای افغانستان براهمیت بهبودآمادگیهابرای یک نشست سازنده دردوحه تاکید کرد

2100132
اتحادیه اروپا از برگزاری نشست دوحه پیرامون افغانستان استقبال کرد

توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، دریک نشست خبری درکابل درباره سفر چهارروزه اخیرخودبه افغانستان براهمیت بهبودآمادگی‌هابرای یک نشست سازنده دردوحه تاکید کرد.

وی افزود: «من بانمایندگان سازمان ملل، مقامات دولت بالفعل، اعضای جامعه مدنی ازجمله زنان، حامد کرزی رئیس جمهوروهمکاران سازمان‌های غیردولتی ملاقات کردم».

توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپابرای افغانستان تاکیدکرد: «به رسمیت شناختن مقامات بالفعل در مرکز توجه این نشست نخواهدبود. برخلاف سال گذشته، نمایندگان مقامات رسمی ودیگرافغان‌ها به این نشست دعوت شده‌اند یا خواهند شد».

اوگفت:«تمرکزاصلی سفرمن این باردرمقایسه یادداشت‌هابامقامات واقعی، دیگرافغان‌هاونمایندگان جامعه دیپلماتیک بود برای اینکه با راه اندازی یک نشست سازنده دردوحه آمادگی بهتری برای یاری همه جانبه و انتظارات واقع‌بینانه مردم افغانستان داشته باشیم».

اودرادامه تشریح کرد: «مادرموردتوصیه‌های ارزیابی مستقل باهدف حفظ حقوق مردم افغانستان، تقویت روابط مثبت باجامعه بین‌المللی وبرقراری صلح پایداربحث کردیم. من براهمیت نشست دوحه برای گفت‌وگو وتفاهم معناداردرجهت بیرون رفت ازاین معضله برای دست یافتن به نتیجه ای مثبت تحت رهبری سازمان ملل تأکید کردم».

گفتنی است دراولین نشست فرستادگان ویژه دردوحه درطی تاریخهای اول الی دوم ماه می 2023، هیچ افغانستانی دعوت نشد. دراین نشست برروی سه نکته اصلی توافق شد: «عدم حمایت ازمقاومت مسلحانه درافغانستان، نیاز به تعامل با مقامات بالفعل افغانستان ومهیا نبودن شرایط برای به رسمیت شناختن بین المللی این مقامات به صفت دولت قانونی.»

پس از ارزیابی مستقل فریدون سینیرلی‌اوغلو، هماهنگ کننده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در ارزیابی امورافغانستان، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 2721 (2023) را در 29 دسامبر 2023 به تصویب رساند و راه را برای نشست آینده ای دوحه هموار کرد .

بنابراین  قرار است در طی تاریخهای 18 و 19 فبروری این نشست در دوحه برگزار شود.اخبار مربوطه