سازمان ملل:  اکثر زنان درنقاط دورافتاده افغانستان هنگام در هنگام ولادتها جان می‌دهند

صندوق جمعیت سازمان ملل زنان بارداردرنقاط دورافتاده افغانستان با خطربیشتری مرگ روبروهستند

2100156
سازمان ملل:  اکثر زنان درنقاط دورافتاده افغانستان هنگام در هنگام ولادتها جان می‌دهند

صندوق جمعیت سازمان ملل زنان بارداردرنقاط دورافتاده افغانستان با خطربیشتری مرگ روبروهستند.

صندوق وجهی یونیسف سازمان ملل متحد طی گزارشی اعلام کرد: درنقاط دوردست افغانستان، اکثرزنان در هنگام ولادت جان خودرا ازدست می‌دهند و بسیاری اززنان درروستاهای دورافتاده به خدمات صحی دسترسی ندارند.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یونیسف همچنین اعلام کردکه درحال ایجاد امکانات صحی درمناطق دورافتاده برای کمک به زنان درتضمین بارداری وولادت امن است.

براساس آخرین آمارسازمان صحی جهانی، ازهر 100 هزار تولد درافغانستان، 638 زن جان خود را ازدست می‌دهند.

همچنین براساس آمارارائه شده ازسوی سازمان‌های غیردولتی درزمینه حفظ الصحه دوران حامله گی در افغانستان، حدود 40 فیصد زنان افغان درخانه ولادت میکنند، امادرمناطق دورافتاده این رقم به 80 فیصد می‌رسد.اخبار مربوطه