پوتین: غرب باید درک کند که شکست روسیه دراوکراین غیرممکن است

رئیس جمهورروسیه تاکیدکردکه کشورهای غربی باید بفهمند که شکست کشورش درجنگ اوکراین غیر ممکن است

2100249
پوتین: غرب باید درک کند که شکست روسیه دراوکراین غیرممکن است

رئیس جمهورروسیه تاکیدکردکه کشورهای غربی باید بفهمند که شکست کشورش درجنگ اوکراین غیر ممکن است.

ولادیمیرپوتین، رئیس جمهورروسیه طی گفت‌وگوبا تاکرکارلسون، مجری وخبرنگارشبکه «فاکس نیوز» آمریکاتاکید کردکه کشورهای غربی باید"غیرممکن"بودن شکست روسیه درجنگ اوکراین رادرک کنند.

اوافزود: سروصدای زیادی مبنی برتحمیل یک شکست راهبردی علیه روسیه درجنگ اوکراین تاکنون وجود داشته است. اماکشورهای غربی اکنون درحال درک این مسئله هستند که شکست روسیه دراوکراین بسیارسخت وحتی غیرممکن است.

رئیس جمهورروسیه همچنین دراین مصاحبه باارائه توضیحات تاریخی مفصل حمله نظامی کشورش به اوکراین راموجه دانست وگفت: اگرواقعابه دنبال توقف جنگ هستیدبایدارسال سلاح به اوکراین رامتوقف کنید.

اودربخش دیگری ازسخنان خودبا تاکیدبراینکه روسیه واوکراین دیریا زودبه یک توافق دست خواهند یافت، گفت که درهای مذاکره دراین باره همچنان باز است.

پوتین ازسوی دیگربااشاره به مذاکرات صلح استانبول میان روسیه واوکراین بامیانجی‌گری تورکیه، اظهارداشت: اگرتوافقات صورت گرفته در مذاکرات استانبول اجرا می‌شدند جنگ نیز بسیار پیش از این پایان می‌یافت اما کشورهای غربی به ویژه آمریکا باعث عدم رعایت توافقات صورت گرفته از سوی اوکراین شدند.اخبار مربوطه